Charta rozmanitosti

Charta rozmanitosti

Vítáme a podporujeme rozmanitost v nejširším slova smyslu. Různorodost našeho pracovního kolektivu je důležitou součástí našeho obchodního úspěchu a přispívá ke kreativnímu, produktivnímu a atraktivnímu pracovnímu prostředí.

Zavazujeme se odmítat jakoukoli formu diskriminace. Nerozlišujeme mezi osobami na základě osobních charakteristik, jako je pohlaví, jazyk, rasa, barva pleti, národnost, etnický původ, zdravotní postižení, náboženství nebo filozofie, sexuální orientace, věk, majetek, rodinný stav, politické přesvědčení, příslušnost k odborům, zdravotní stav, fyzický nebo genetický rys, rodinný nebo sociální původ.

Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom zabránili diskriminačnímu jednání na pracovišti a v případě potřeby proti takovému jednání budeme bojovat. Jakékoli porušení bude stíháno dle pracovního řádu v závislosti na jeho závažnosti.

Zaručujeme, že všichni zaměstnanci dostanou stejnou a ničím neovlivněnou příležitost při náboru, rozvoji a postupu ve společnosti.

Zavazujeme se informovat zákazníky, dodavatele a další partnery, že dotazy nebo požadavky diskriminační povahy nebudou brány v úvahu.

Tuto chartu rozmanitosti společnost interně zveřejní prostřednictvím různých komunikačních kanálů, včetně plakátů, aby byla jasně viditelná, čitelná a snadno přístupná pro všechny zaměstnance.