Zastrzeżenia prawne

Niniejsza Polityka prywatności reguluje kwestię przetwarzania przez firmę Associated Weavers Europe NV/SA (dalej określaną także jako „AWE”, „my”, „nas”, „nasz” itp.) Państwa danych osobowych pozyskiwanych, gdy:

a) odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe:

 1. www.carpetyourlife.com
 2. www.sensualite.eu
 3. www.invictus-carpet.com
 4. www.vivendi-carpet.com
 5. www.gaia-carpet.com
 6. www.sedna-carpet.com
 7. www.schoener-wohnen-teppichboden.de
 8. www.isense-carpet.co.uk
 9. www.invictus.co.uk
 10. www.vivendi-carpet.co.uk

w dalszej części określane łącznie jako „Witryna internetowa”;

b) kontaktują się Państwo z nami telefonicznie, faksem, poprzez e-mail i media społecznościowe (dalej określane łącznie jako „Kanały mediów społecznościowych”; m.in. serwisy Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest, Google+ i Instagram); lub

c) odwiedzają nas Państwo podczas targów i innych imprez.

UWAGA: Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe dostarczane przez pliki cookie i wtyczki społecznościowe na naszej Witrynie internetowej, są zawarte w Polityce plików cookie.

1. Informacje ogólne

ZAPIS WYJAŚNIENIE

1.1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez firmę Associated Weavers NV/SA z siedzibą przy Weverijstraat 1, 9600 Ronse, Belgia; zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod nr 0400.254.860. Z firmą można kontaktować się pod adresem e-mailowym [email protected].

Wskazany powyżej podmiot odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z zakresem niniejszej Polityki prywatności.

1.2. Wszystkie zawarte w niniejszej Polityce prywatności terminy napisane wielką literą są szczegółowo zdefiniowane w treści dokumentu. W zależności od kontekstu określenia w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie.

Aby mieć pewność, że Państwa interpretacja niniejszego dokumentu jest zgodna z naszym zamierzeniem, istotne jest, aby określone terminy były rozumiane tak samo przez obie strony.

1.3. W tych miejscach, które odnoszą się do określonych przepisów lub regulacji, takie odniesienia obejmują również ewentualne zmiany danego przepisu lub regulacji, a także ich zastąpienie innym przepisem lub regulacją bądź też ich zniesienie, przy czym powyższe zastrzeżenie dotyczy także powiązanych z danymi przepisami lub regulacjami decyzji wykonawczych.

Przepisy podlegają okresowym zmianom, a my chcemy mieć pewność, że Polityka prywatności uwzględnia takie zmiany.

1.4. AWE zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji, zmian i poprawek w niniejszej Polityce prywatności według swojego własnego uznania i w wybranym przez siebie terminie. Ewentualne modyfikacje, zmiany i poprawki są ogłaszane w Witrynie internetowej. Jeżeli nie akceptują Państwo wprowadzonych modyfikacji, zmian lub poprawek, należy poinformować nas o tym e-mailem przesłanym na adres [email protected]. Nieprzesłanie takiej wiadomości e-mail w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty umieszczenia w naszej Witrynie internetowej odpowiedniego komunikatu o wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności oznacza, że akceptują Państwo całość wprowadzonych zmian bez zastrzeżeń.

Jak w każdej innej firmie zmiany przepisów, sytuacji rynkowej, interesu firmy itp. mogą wymagać od nas zmian w Polityce prywatności, aby była zawsze aktualna.

W takim przypadku prosimy o zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami i wyrażenie na nie zgody, jeśli Państwo je akceptują.

2. Rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych

ZAPIS WYJAŚNIENIE

2.1. Gdy korzystają Państwo z naszej Witryny internetowej i Kanałów mediów społecznościowych, możemy gromadzić następujące dane:

 • informacje techniczne związane z wykorzystywanym przez Państwa urządzeniem, takie jak adres IP, typ przeglądarki, lokalizacja geograficzna oraz system operacyjny;
 • informacje dotyczące korzystania z przeglądarki internetowej, takie jak czas odwiedzin na stronie internetowej, używane hiperłącza, odwiedzane strony internetowe oraz liczbę odwiedzin na danej stronie internetowej.

W tym miejscu wyjaśniamy, jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą Witrynę internetową i Kanały mediów społecznościowych.

2.2. Kiedy wypełniają Państwo formularz kontaktowy dostępny w naszej Witrynie internetowej, wysyłają nam wiadomość e-mail, kontaktują się z nami telefonicznie, faksem lub korzystając z Kanałów mediów społecznościowych, gromadzimy:

 • podawane nam przez Państwa podstawowe dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;
 • treść Państwa korespondencji oraz związane z nią informacje techniczne (osoba, z którą prowadzą Państwo korespondencję z naszej strony, data i godzina, itp.);
 • Państwa preferencje dotyczące otrzymywania od nas wiadomości drogą e-mailową, m.in. newsletterów, promocji, reklam itp.;
 • publicznie dostępne informacje zamieszczone w Państwa profilach w Kanałach mediów społecznościowych;
 • pozostałe dane osobowe udostępnione nam przez Państwa.

W tym miejscu wyjaśniamy, jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy, gdy w sposób aktywny kontaktują się Państwo z nami lub zgłaszają prośbę, abyśmy skontaktowali się z Państwem.

2.3. Kiedy wysyłają Państwo drogą e-mailową podanie o pracę, gromadzimy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • osobiste dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, adres e-mail);
 • treść Państwa korespondencji oraz związane z nią informacje techniczne (osoba, z którą prowadzą Państwo korespondencję z naszej strony, data i godzina, itp.);
 • ewentualne przesyłane do nas załączniki, np. CV.

W tym miejscu wyjaśniamy, jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy, gdy ubiegają się Państwo o pracę w naszej firmie.

2.4. Kiedy przekazują nam Państwo swoją wizytówkę lub spotykają się z nami podczas targów i innych imprez, możemy gromadzić następujące dane:

 • przekazane nam przez Państwa podstawowe dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko (w przypadkach, w których wymienione powyżej dane są przez Państwa przekazane lub umieszczone na wizytówce);
 • Państwa wizerunek.

W tym miejscu wyjaśniamy, jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy, gdy w sposób aktywny kontaktują się Państwo z nami podczas targów i innych imprez.

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych przez AWE

ZAPIS WYJAŚNIENIE

3.1. AWE przetwarza Państwa dane osobowe, aby móc dostarczać w spersonalizowany i efektywny sposób żądane przez Państwa informacje, produkty i/lub usługi za pośrednictwem Witryny internetowej, e-maila, telefonu, faksu, Kanałów mediów społecznościowych oraz podczas targów i innych imprez, a także w celu ogólnego zarządzania klientami.

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe przede wszystkim po to, aby dostarczać treści żądane przez Państwa podczas przeglądania Witryny internetowej, po zalogowaniu się (po uprzedniej rejestracji) lub prowadzonej z nami komunikacji.

3.2. AWE przetwarza ponadto Państwa dane osobowe zgodnie z punktem 2.3 powyżej, aby umożliwić Państwu ubieganie się o pracę w naszej firmie.

Zapis jest zrozumiały bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

3.3. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, gdy zwracają się Państwo do nas w celach dowodowych, a w takim przypadku przetwarzanie danych służy obronie w ewentualnym postępowaniu prawnym lub innym.

Zapis jest zrozumiały bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

3.4. AWE przetwarza Państwa dane osobowe w celu wykonywania analiz statystycznych pod kątem usprawniania naszej Witryny internetowej, a także naszych produktów i usług lub opracowywania nowych produktów i usług.

Zapis jest zrozumiały bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

3.5. AWE przetwarza Państwa dane osobowe w sytuacjach, w których jest to konieczne na mocy obowiązujących przepisów prawa lub na wniosek złożony przez właściwe organy lub przedstawicieli organów ścigania, organy sądowe, a także agencje lub podmioty rządowe, w tym właściwe organy odpowiedzialne za ochronę danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez AWE z własnej inicjatywy na rzecz policji lub organów sądowych jako materiał dowodowy w sytuacjach, w których istnieją uzasadnione podejrzenia, iż doszło do czynu bezprawnego lub przestępstwa popełnionego przez Państwa przy rejestracji lub podczas korzystania z Witryny internetowej, naszych Kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacyjnych.

Jeśli powstanie taka potrzeba, firma AWE może być prawnie zobowiązana do przekazania Państwa danych osobowych organom rządowym.

3.6. AWE może przetwarzać Państwa dane osobowe do celów informacyjnych na rzecz podmiotu trzeciego w kontekście ewentualnego połączenia, przejęcia lub odłączenia AWE od takiego podmiotu trzeciego, nawet jeżeli podmiot ten ma siedzibę poza UE.

Zapis jest zrozumiały bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

3.7. AWE może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ochrony uzasadnionych interesów AWE, a także partnerów firmy lub podmiotów trzecich w przypadkach, gdy rejestracja lub korzystanie przez Państwa z Witryny internetowej, Kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji można uznać za (a) naruszenie obowiązujących regulaminów użytkowania, praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych praw stron trzecich, (b) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności Witryny internetowej, (c) zagrożenie dla Witryny internetowej lub dowolnych systemów należących do AWE lub podwykonawców AWE na skutek wirusów, koni trojańskich, oprogramowania typu spyware, malware lub jakiegokolwiek innego złośliwego kodu, bądź za (d) przejaw nienawiści, zachowanie obsceniczne, dyskryminacyjne lub rasistowskie, oszczercze, złośliwe, szkodliwe bądź w jakikolwiek inny sposób niewłaściwe lub sprzeczne z prawem.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli korzystają Państwo z naszej Witryny internetowej w sposób, który może potencjalnie powodować szkody dla AWE lub innego podmiotu bądź jest sprzeczny z prawem.

3.8. AWE przetwarza Państwa dane osobowe wymienione powyżej w punktach 2.1, 2.2 i 2.4 do celów marketingowych, czyli po to, aby dostarczać Państwu precyzyjnie dostosowane komunikaty, promocje, oferty i innego typu materiały reklamowe opracowane przez AWE oraz wybranych partnerów AWE.

O ile nie są Państwo klientami firmy, którzy dokonali już u nas zakupu podobnych towarów lub usług i do których chcemy docierać z własnymi materiałami marketingowymi, AWE przesyła treści, promocje, oferty, newslettery oraz inne materiały reklamowe poprzez e-mail lub przy wykorzystaniu innych kanałów bezpośredniej komunikacji elektronicznej wyłącznie wtedy, jeżeli udzielili Państwo wyraźnej zgody na otrzymywanie takich treści, promocji, ofert, newsletterów i innych materiałów reklamowych.

Chcemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do celów marketingowych. Oznacza to, że gromadzimy informacje o Państwa preferencjach oraz zainteresowaniach i wykorzystujemy je, aby precyzyjniej dopasowywać przesyłane do Państwa materiały marketingowe.

Aby m��c przesyłać Państwu materiały marketingowe poprzez e-mail, Whatsapp, LinkedIn InMail, Facebook Messenger lub za pośrednictwem innych kanałów bezpośredniej komunikacji elektronicznej, musimy najpierw uzyskać Państwa zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przy wykorzystaniu takich kanałów, chyba że są już Państwo klientami firmy.

4. Podstawa prawna regulująca przetwarzanie Państwa danych osobowych

ZAPIS WYJAŚNIENIE

4.1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu określonym w punkcie 3.2 jest niezbędne do realizacji działań, które muszą być wykonane przed zawarciem z Państwem umowy.

Przepisy prawa wymagają od nas precyzyjnego określenia podstawy prawnej, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe, uwzględniając cele wymienione w poprzednim punkcie.

Kiedy przekazują nam Państwo swoje CV i inne dane w ramach procedury ubiegania się o pracę, przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia podania.

4.2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów określonych w punkcie 3.5 jest niezbędne, aby umożliwić AWE wywiązywanie się z obowiązków prawnych.

Zgodnie z aktualnymi przepisami mamy określone obowiązki w zakresie przetwarzania Państwa danych.

4.3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów zdefiniowanych w punktach 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 oraz 3.7 jest wymagane ze względu na uzasadniony interes AWE, który obejmuje:

 • możliwość odpowiedniego reagowania na zgłaszane przez Państwa żądania dotyczące informacji lub innych kwestii;
 • możliwość obrony w toczących się postępowaniach prawnych;
 • bieżące usprawnianie działania Witryny internetowej AWE, Kanałów mediów społecznościowych oraz produktów i usług, aby zapewnić użytkownikom jak najwyższą jakość obsługi;
 • bieżącą ochronę naszej Witryny internetowej, Kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług przed nadużyciami oraz działaniami sprzecznymi z prawem;
 • zabezpieczanie naszych interesów handlowych i biznesowych oraz potrzeb związanych ze zmieniającą się sytuacją na rynku;
 • marketing i promocję naszych produktów, usług i marek oraz ogólnie skuteczną komercjalizację naszych produktów i usług.

Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach uzasadnionej dbałości o interesy firmy, które odnoszą się przede wszystkim do pomyślnego prowadzenia działalności biznesowej, podobnie jak w przypadku każdej innej firmy.

4.4. Aby móc przetwarzać Państwa dane osobowe w celach określonych w punkcie 3.8, AWE jako podmiot odpowiedzialny musi uzyskać Państwa zgodę.

Wyrażając zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych w związku z przesyłaniem treści, promocji, ofert, newsletterów oraz innych materiałów reklamowych poprzez e-mail lub przy wykorzystaniu innych kanałów bezpośredniej komunikacji elektronicznej, zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych do tego celu i zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności.

Zapis jest zrozumiały bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

5. Odbiorcy i transfer danych

ZAPIS

WYJAŚNIENIE

5.1. Bez Państwa wyraźnej zgody AWE nie udostępnia żadnemu podmiotowi trzeciemu Państwa danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację. Trzeba jednak zaznaczyć, że gdy korzystają Państwo z naszych Kanałów mediów społecznościowych, Państwa dane osobowe są również przetwarzane przez poszczególnych dostawców mediów społecznościowych. Więcej informacji o tym, w jaki sposób dostawcy mediów społecznościowych przetwarzają Państwa dane osobowe, można znaleźć w polityce prywatności danego dostawcy.

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, chyba że wyrazili Państwo na to zgodę lub po uprzedniej anonimizacji Państwa danych osobowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że gdy korzystają Państwo z serwisu Facebook, na przykład w celu komunikacji, Facebook również przetwarza Państwa dane osobowe.

5.2. AWE korzysta z usług zewnętrznego procesora danych osobowych, który dostarcza Witrynę internetową oraz zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych w naszym imieniu. Procesorzy zewnętrzni są uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych w imieniu AWE wyłącznie po otrzymaniu od AWE odpowiedniego pisemnego polecenia. AWE udziela gwarancji, iż wszyscy procesorzy zewnętrzni są selekcjonowani z zachowaniem odpowiedniej staranności oraz są zobowiązani do ochrony bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych.

Korzystanie przez Państwa z naszej Witryny internetowej oznacza, że Państwa dane osobowe są przesyłane do Szwajcarii. W odniesieniu do Szwajcarii Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych (Decyzja Komisji 2000/518/WE). Na tej podstawie Szwajcarię uznaje się za kraj zapewniający niezbędną ochronę Państwa danych osobowych.

Tworzenie, konserwacja lub hosting naszej Witryny internetowej mogą być wykonywane przez podmioty trzecie. Z usług podmiotów trzecich, na przykład dostawców usług w chmurze, korzystamy również przy wewnętrznym przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

6. Zapewnienie jakości

ZAPIS WYJAŚNIENIE

6.1. AWE podejmuje wszelkie działania, aby przetwarzanie obejmowało wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji działań określonych jako cel przetwarzania danych.

Nie przetwarzamy żadnych dodatkowych danych osobowych wykraczających poza minimalne dane, które są niezbędne do wskazanych Państwu celów.

6.2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Należy zaznaczyć, że wycofanie zgody może oznaczać brak możliwości korzystania z całości lub części Witryny internetowej. AWE dokonuje deidentyfikacji Państwa danych osobowych, jeżeli nie są już potrzebne do działań określonych jako cel przetwarzania, za wyjątkiem sytuacji, w których:

 • nadrzędny interes AWE lub podmiotu trzeciego wymaga, aby Państwa dane osobowe pozostały w postaci identyfikowalnej;
 • obowiązujący wymóg prawny lub regulacyjny albo nakaz sądowy bądź administracyjny uniemożliwia AWE przeprowadzenie deindentyfikacji danych.

W tym miejscu wyjaśniamy, przez jaki okres przechowujemy Państwa dane osobowe w sposób umożliwiający nam Państwa identyfikację.

6.3. AWE zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich działań technicznych i informacyjnych, aby chronić Państwa dane osobowe przez nieupoważnionym dostępem, kradzieżą, przypadkową utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Dostęp personelu AWE lub procesorów zewnętrznych firmy do danych odbywa się wyłącznie na zasadzie „ścisłej potrzeby” i podlega rygorystycznym wymogom w zakresie zachowania poufności. Trzeba jednak zaznaczyć, że zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego opiera się wyłącznie na dokładaniu wszelkich możliwych starań, bez możliwości udzielenia pełnej gwarancji.

Jesteśmy jednak zaangażowani w kwestię zapewniania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

7. Państwa prawa

ZAPIS WYJAŚNIENIE

7.1. Mają Państwo prawo żądać dostępu do wszystkich dotyczących Państwa danych osobowych przetwarzanych przez AWE. AWE zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty administracyjnej w przypadku wielokrotnego, częstego występowania o dostęp do danych, które ma na celu narażenie AWE na niedogodność lub szkodę.

W tym miejscu wyjaśniamy przysługujące Państwu prawa w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawa te są zrozumiałe bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

7.2. Mają Państwo prawo żądać bezpłatnego korygowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprecyzyjne. Do żądania należy dołączyć potwierdzenie, że dane, których korekty Państwo żądają, są błędne.

7.3. Mają Państwo prawo do wycofania udzielonej uprzednio zgodnie z punktem 4.4 zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

7.4. Mają Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie są już potrzebne do celów zdefiniowanych powyżej lub jeżeli wycofają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. Trzeba jednak zaznaczyć, że przekazane przez Państwa żądanie usunięcia danych jest poddawane przez AWE ocenie pod kątem:

 • nadrzędnego interesu AWE lub podmiotów trzecich;
 • zobowiązań prawnych lub regulacyjnych bądź nakazów administracyjnych albo sądowych, które mogą być w sprzeczności z usunięciem danych.

Zamiast usunięcia danych mogą Państwo również wystąpić do AWE o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeżeli (a) kwestionują Państwo ich dokładność, (b) przetwarzanie jest sprzeczne z prawem lub (c) dane nie są już konieczne do celów określonych powyżej, jednak potrzebują ich Państwo do obrony w toczącym się postępowaniu sądowym.

7.5. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli możliwe jest wykazanie, że w danych okolicznościach istnieją ważne i uzasadnione przyczyny, które przemawiają za takim sprzeciwem. Jednak jeżeli zamierzony sposób przetwarzania spełnia kryteria marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do tego, aby bezpłatnie i bez uzasadnienia sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych.

7.6. Mają Państwo prawo do otrzymywania od nas wszystkich przekazanych nam uprzednio danych osobowych w uporządkowanym, popularnie wykorzystywanym i odczytywalnym komputerowo formacie.

7.7. Aby wyegzekwować dowolne spośród wymienionych powyżej praw przysługujących Państwu w związku z danymi osobowymi, należy przesłać wiadomość pod adres e-mail [email protected]. Wiadomość e-mail z żądaniem wyegzekwowania takiego prawa nie oznacza zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie wykraczającym poza minimalny zakres niezbędny do obsługi Państwa żądania. W swoim żądaniu należy precyzyjnie określić, z którego ze swoich praw chcą Państwo skorzystać oraz w razie potrzeby podać powody. Żądanie należy opatrzyć datą i podpisem oraz dołączyć do niego plik z zeskanowanym ważnym dokumentem tożsamości, aby można było pozytywnie zweryfikować Państwa tożsamość.

AWE niezwłocznie potwierdza otrzymanie takiego żądania. Jeżeli AWE uzna żądanie za uzasadnione, ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania żądania, poinformować o tym Państwa.

W razie zastrzeżeń dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez AWE mogą Państwo również kontaktować się z AWE pod adresem e-mailowym podanym w pierwszym akapicie niniejszego punktu. Jeżeli są Państwo niezadowoleni z odpowiedzi AWE, mogą Państwo złożyć zażalenie do właściwego organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, tj. belgijskiej agencji ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.privacycommission.be.